Publicatie van het eerste "Flehite. Historisch Jaarboek voor Amersfoort en omgeving."

Uit Tijdbalk Amersfoort
Ga naar:navigatie, zoeken

tot 800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1800 1800-1900 1900-2000 vanaf 2000

2000


Onderwerp(en)

Bron(nen)

Gebeurtenis

Het jaarboek wordt gepubliceerd door de Stichting Flehite Publicaties (SFP) in samenwerking met Archief Eemland, de afdeling RO/Monumentenzorg van de gemeente Amersfoort, de afdeling archeologie van de gemeente Amersfoort, Museum Flehite en de Oudheidkundige Vereniging Flehite (OVF).

Zie ook de hyperlink (onderaan) van de OVF; aldaar onder Publicaties, waar ook de inhoudsopgave (met auteurs) van de jaarboeken staat.

Voor de in de tijdbalk (bij een gebeurtenis) geciteerde auteur van een jaarboek-artikel, zoek op JB* in de tijdbalk.


Redactie

Leen Alberts

Paul Brusse

Max Cramer

Jan H. Lodewijks (voorzitter en eindredacteur)

Gerard Raven (redactiesecretaris)

Francien Snieder

Saskia Stouten-Schrijer (beeldredacteur)

Redactieadres

Museum Flehite, t.a.v. Gerard Raven,
Postbus 699, 3800 AR Amersfoort. Tel. 033-2471104
e-mail: g.raven@museumflehite.nl

Richtlijnen voor auteurs

  • Omvang
Een artikel mag maximaal 10.000 woorden bevatten, inclusief bijlagen, noten en/of bibliografie.
  • Titel en noten
De auteur zorgt voor een sprekende titel, eventuele ondertitel, een nieuwsgierig makende inleidende alinea (40-maximaal 50 woorden) en tussenkopjes.
Voor verwijzingen en titelbeschrijvingen worden de richtlijnen voor auteurs van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap gevolgd (zie http://www.bmgn-lchr.nl onder `Information for authors/author guidelines/in Dutch`).
Noten moeten als eindnoten worden aangeleverd.
  • Redactie
Een auteur kan het beste in een zo vroeg mogelijk stadium overleg plegen met de redactie.
De redactie kan wijzigingen in de inhoud en structuur voorstellen. Indien een auteur daarmee niet akkoord kan of wil gaan, behoudt de redactie zich het recht voor het artikel te weigeren.
  • Afbeeldingen
De auteur kiest zelf de illustraties/afbeeldingen en maakt een lijst van genummerde bijschriften, met bronvermelding van de afbeelding. Hij/zij geeft in de tekst aan waar de afbeelding in de tekst moet komen, bijvoorbeeld (afb. 1) in vet. Er zou moeten worden gestreefd naar één pagina afbeelding op drie pagina’s tekst. Voor het bestellen van afbeeldingen bij instellingen overlegt de auteur met de beeldredacteur, Saskia Stouten-Schrijer (S.Stouten-Schrijer@amersfoort.nl). Wie al ervaring heeft kan dit zelf doen (tiff- of jpeg-formaat, >300 dpi). De eventuele kosten worden vergoed door de Stichting Flehite Publicaties, mits vooraf overleg is gevoerd met de beeldredacteur. Als alles compleet is, verstuurt de auteur de genummerde afbeeldingen en de lijst van gelijk genummerde bijschriften via www.wetransfer.com naar de beeldredacteur.
  • Aanleveren definitieve kopij
De uiteindelijke versie wordt digitaal aangeleverd in Word in platte tekst (zonder opmaak), tegelijk met de illustraties/afbeeldingen (zie hiervoor). De (eind)redactie bepaalt in overleg met de auteur of eventueel illustraties moeten vervallen.
  • Planning
Indien een artikel is geaccepteerd, wordt het zo spoedig mogelijk geplaatst. Dit is echter afhankelijk van de hoeveelheid kopij en de gewenste variatie per jaarboek.


Link(s):